چرا نمی توان از خداوند بخاطر محرومیتهایمان گله داشته باشیم؟/تبیین باورهای بنیادین دینی در تربیت دینی – بخش دوازدهم

هرکس موجودیتش به محدودیت هایی است که دارد وگرنه آن فرد نبود. تفاوت ها جزء ذات و هویت ماست. محدودیت های وجودی ما قابل انفکاک از ما نیستند. تکثر و تنوع جزء ذات عالم است و ماده نمی تواند غیر متفاوت باشد. ماده یعنی با همدیگر متفاوت. حمیدرضا آیت اللهی

چرا نمی توان از خداوند بخاطر محرومیتهایمان گله داشته باشیم؟/تبیین باورهای بنیادین دینی در تربیت دینی - بخش دوازدهم

حمیدرضا آیت اللهی

تربیت دینی ما توسط مربیانی انجام می شود که برخی مفاهیم و باورهای بنیادین دینی برای آنها هنوز واضح و روشن نشده است به همین جهت سلسله گفتارهایی بر اساس تجربیات علمی و فلسفی چند دهساله تنظیم شده است تا قدم قدم این مفاهیم و باورها روان و بدور از اصطلاحات فنی بگونه ای بازگو شود که بتواند راهنمایی برای مربیان برای نحوه انتقال آن ها به متربیان بگردد. هرکس موجودیتش به محدودیت هایی است که دارد وگرنه آن فرد نبود.

دیدگاهتان را بنویسید