چرا نمی توان از خداوند بخاطر محرومیتهایمان گله داشته باشیم؟/تبیین باورهای بنیادین دینی در تربیت دینی – بخش دوازدهم

چرا نمی توان از خداوند بخاطر محرومیتهایمان گله داشته باشیم؟/تبیین باورهای بنیادین دینی در تربیت دینی – بخش دوازدهم

هرکس موجودیتش به محدودیت هایی است که دارد وگرنه آن فرد نبود. تفاوت ها جزء ذات و هویت ماست. محدودیت های وجودی ما قابل انفکاک از ما نیستند. تکثر و تنوع جزء ذات عالم است و ماده نمی تواند غیر متفاوت باشد. ماده یعنی با همدیگر متفاوت. حمیدرضا آیت اللهی

چرا نمی توان از خداوند بخاطر محرومیتهایمان گله داشته باشیم؟/تبیین باورهای بنیادین دینی در تربیت دینی - بخش دوازدهم

بیشتر بخوانید

پته‌ای که روی آپ است! / چالش‌های تخصیص اعتبار سرانه آموزشی

پته‌ای که روی آپ است! / چالش‌های تخصیص اعتبار سرانه آموزشی

بهترین حکمرانی در عرصه آموزش، حکمرانی مردمی است؛ و بدون حکمرانی مردمی تربیت مطلوب دینی محقق نمی‌شود. با این حال اگر مقدمات آن فراهم نشود و بدون شکل‌گیری بسترهای لازم اختیارات عملیاتی حاکمیت به مردم واگذار شود، قطعا نقش حاکمیت در تربیت رسمی تضعیف می‌شود.

پته‌ای که روی آپ است! / چالش‌های تخصیص اعتبار سرانه آموزشی

بیشتر بخوانید