پته‌ای که روی آپ است! / چالش‌های تخصیص اعتبار سرانه آموزشی

پته‌ای که روی آپ است! / چالش‌های تخصیص اعتبار سرانه آموزشی

بهترین حکمرانی در عرصه آموزش، حکمرانی مردمی است؛ و بدون حکمرانی مردمی تربیت مطلوب دینی محقق نمی‌شود. با این حال اگر مقدمات آن فراهم نشود و بدون شکل‌گیری بسترهای لازم اختیارات عملیاتی حاکمیت به مردم واگذار شود، قطعا نقش حاکمیت در تربیت رسمی تضعیف می‌شود.

پته‌ای که روی آپ است! / چالش‌های تخصیص اعتبار سرانه آموزشی

بیشتر بخوانید